įkviesti

įkviesti
įkviẽsti, įkviẽčia (į̃kviečia), į̃kvietė tr. 1. K paprašyti, įprašyti, kad įeitų: Į̃kvietė ing vidų J.Jabl. Eik, įkviẽsk svečią vidun, kogi ten kieme tokiam šalty kalbasi?! Š. Neį̃kviečiau į ratus sėsti Ėr. | refl. tr. K: Kad nori su vaikais pažaisti, tai įsikviẽsk juos pas save vidun, o pats neik kieman Š. Ievutė įsikvietė Petrą į vidų ir supažindino su broliu . ^ Apsiriko kap velnias, šventą Morkų peklon įsikvietęs KrvP(Al). 2. paprašyti, paraginti: Visi šičion netoli gyvenantieji širdingai įkviečiami LC1878,23. Apsisteliuokite visi „Lietuvišką Ceitungą“, ant to širdingai jus įkviečiam LC1878,37. \ kviesti; atkviesti; įkviesti; iškviesti; nukviesti; pakviesti; parkviesti; prikviesti; sukviesti; užkviesti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • įkviesti — įkviẽsti vksm. Svẽčias trýpčioja prie dùrų – įkviẽsk į vi̇̀dų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atkviesti — atkviẽsti, atkviẽčia (àtkviečia), àtkvietė tr. 1. pakviesti: Atkviesdavo į Taučius vyresnįjį Jokūbą ir jaunesnįjį Jokūbą Vaižg. Atàkvietė tą patį ir liepė razdalyt žąsį Dglš. Užpyko pirklys, atkvietė policiją ir liepė tą žmogų suimti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškviesti — iškviẽsti, iškviẽčia (ìškviečia), ìškvietė tr. 1. paprašyti ateiti, atvykti: Jis mus pats iškvietė – laišką atsiuntė A.Vien. | refl. tr.: Vakar Žilaičiai įgėrę grįžo iš turgaus ir išsikvietė Ginkų taikytis P.Cvir. Jį išsikvietęs pagalbininku… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukviesti — nukviẽsti, nukviẽčia (nùkviečia), nùkvietė tr. kviečiant nuvesti: O po tam abu tiesiog už stalo nukvietęs, … atnešė valgių K.Donel. | refl. tr.: Nusikvietė mane į savo bendrabutį, kur radau daugiau jo tautiečių Šlč. kviesti; atkviesti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakviesti — pakviẽsti, pakviẽčia (pàkviečia), pàkvietė tr. 1. SD183,394, R114, K, S.Stan paprašyti, pavadinti, pašaukti ką kur atvykti, dalyvauti: Kaipo mano senas prietelis, pakvietė mane pas save pietų Blv. Jau blynai iškepė, eik pakviesk tėvą valgyt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parkviesti — parkviẽsti, parkviẽčia (par̃kviečia Skr), par̃kvietė 1. R žr. pakviesti 1: Aš vos par̃kviečiau svetį prie savęs J. | refl. tr.: Ir sumanė šiokiu ar tokiu būdu parsikviesti Gailiūnų šeimą į dvarą sau už kumečius A.Vien. Sekminėms Gerulevičiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikviesti — prikviẽsti, prikviẽčia (prìkviečia), prìkvietė tr. 1. įprašyti ateiti: Vos prìkviečiau ją par kvieslį J. 2. refl. tr. BŽ264 susikviesti daug: Visokių bobų prisikvietė pilną trobą I.Simon. Kukuliai nesuprato, jog galima prisikviesti padėjėjų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukviesti — sukviẽsti, sukviẽčia (sùkviečia), sùkvietė tr. 1. R76, K suprašyti, suvadinti: Kas juos čia sukvietė? J.Jabl. Vieną kovo mėnesio rytą lyg sukviestos gūrino į meisterio namus bobelės P.Cvir. Jis sukvietė par kvieslį daug svečių prie savęs J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkviesti — užkviẽsti, užkviẽčia (ùžkviečia), ùžkvietė tr.; N iš anksto pakviesti, užprašyti: Ana užkvietė svečius, t. y. užvadintie J. Ùžkvietė, užprašė, nuejom, ir išvarė Ds. Štai, tamstos sesuo, girdėjau, užkvietusi felčerį, skiepys Jonuką Blv. Bet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkalbinti — tr., įkal̃binti K 1. įšnekinti, įtraukti į kalbą: Įkalbink senį, t. y. įvesk į kalbą, kad kalbėtum J. Viešnia tokia tyli, kad negaliu įkalbinti Š. Tu mane meilingai įkalbinai CI122. Ką aštriai įkal̃binti KI59. Mane neįkalbinsit Vlkv. Kokia ten… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”